Η Δομή Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Προώθησης της Απασχόλησης, της Α.Σ. «ΑΙΤΩΛΙΑ» ενημερώνει για την κοινοτική χρηματοδότηση που μπορούν να διεκδικήσουν μέσα από δύο προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» 2014 – 2020, την «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και το «Επιχειρούμε Δυναμικά», οι ωφελούμενοι της Πράξης, οι υφιστάμενες επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα ενδιαφερόμενοι της τοπικής κοινωνίας και παρουσιάζει τις προκηρύξεις των προγραμμάτων που πρόκειται να δημοσιευτούν, όπως προκύπτουν από την πρώτη ανάγνωση των προδημοσιεύσεων των δύο προκηρύξεων.

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» καθώς στοχεύει στην α) δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και β) στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός  ατόμου, απευθύνεται σε άνεργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους.

Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν τα λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, προβολή και διαφήμιση), ο εξοπλισμός, οι πρώτες ύλες, οι αποσβέσεις παγίων, οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κ.λ.π.), οι ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία και το μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/σεις απασχόλησης με την προϋπόθεση διατήρησής της/τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους.

Τα έργα που μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα κυμαίνονται  από 25.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει α) να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος, β) να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής Επικράτειας, γ) να λειτουργήσουν αποκλειστικά είτε ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, είτε ως Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, είτε ως Ι.Κ.Ε., είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως κοινωνική επιχείρηση. Επίσης κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο πρέπει να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης και το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από τον Κανονισμό για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας De Minimis (EK 1407/2013).

Το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» απευθύνεται σε υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος των ενισχύσεων είναι η αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρομεσαίων, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές.

Το πρόγραμμα αφορά επενδύσεις από 20.000,00 μέχρι και 300.000,00 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 40% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πρόταση α) υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ παρακάτω αναφερόμενους στρατηγικούς τομείς, β) εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013) και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας-De minimis, (ΕΚ.1407/2013), καθώς επίσης και οι δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.

Για τις ανάγκες του προγράμματος (και μόνο) χαρακτηρίζεται ως υφιστάμενη, επιχείρηση που έχει κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες: α) να λειτουργούν νόμιμα εντός της ελληνικής Επικράτειας
και με αποκλειστικά με μορφή είτε εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και ΙΚΕ) είτε ατομικού χαρακτήρα, β) να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, γ) να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, δ) να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, (τόσο κτιριακές υποδομές όσο και ηλεκτρονικές εφαρμογές) όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο και ε) να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.

Επιλέξιμες ενέργειες αποτελούν η πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων, ο σχεδιασμός και η τυποποίηση, η προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, τα δικαιώματα τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, η τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογίας, η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη/καθοδήγηση επιχειρήσεων, η κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς και ο μηχανολογικός εκσυγχρονισμός.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν και στα δύο προγράμματα, θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), τουρισμός (μόνο για το Πρόγραμμα Επιχειρηματική Ευκαιρία), υγεία, υλικά – κατασκευές και πολιτιστική – δημιουργική βιομηχανία. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ορισθούν στην προκήρυξή της.

Οι οριστικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.
Στοιχεία της Δράσης είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στην προκήρυξη που θα ακολουθήσει την οριστική έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα οριστούν στην προκήρυξη.

.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter1Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.