Διαβάστε την ερώτηση του Δ. Κωνσταντόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την εξαίρεση αγροτών που έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον  Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργο Κατρούγκαλο

Θέμα: Εξαίρεση αγροτών που έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ

            Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 80/30.09.2010 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Ε. με θέμα την «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 3846/10» και την υποπερίπτωση γ.4 που αφορά στα φωτοβολταϊκά συστήματα, «εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι και 100 kW. Οι αγρότες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα 100,01 kW και άνω ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ. Η εγκύκλιος ορίζει ακόμη ότι «η καταχώριση στο Μητρώο Αγροτών, καθώς και το χρονικό διάστημα παραμονής σε αυτό, πρέπει να βεβαιώνονται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).».

            Επίσης, βάσει της προαναφερθείσας εγκυκλίου του Ο.Α.Ε.Ε., «στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων που είναι μέλη δύο ή περισσότερων εταιρειών ή κατέχουν ατομικές επιχειρήσεις ή ενώ είναι μέλη εταιρειών παράλληλα εκμεταλλεύονται και ατομικά φωτοβολταϊκά συστήματα, προκειμένου να κριθεί αν υπάγονται ή όχι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θα λαμβάνεται αθροιστικά η ισχύς των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων (π.χ. φυσικό πρόσωπο συμμετέχει σε ΟΕ με εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 15 kW και παράλληλα εκμεταλλεύεται φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10 kW. Στο πρόσωπο αυτό προσδίδεται ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΟΑΕΕ, εξαιτίας του υπολογισμού αθροιστικά της ισχύος σε kW των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων δηλ. 15+10=25kW)».

            Από την ανωτέρω εγκύκλιο προκύπτει ότι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι και 100 kW εξαιρούνται της ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, ενώ αντιθέτως ασφαλίζονται κανονικά όσοι εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος άνω των 100 kW. Για τον υπολογισμό δε των kW, προσμετρώνται αθροιστικά τα kW που προκύπτουν από την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών από φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη δύο ή περισσότερων εταιρειών ή κατέχουν ατομικές επιχειρήσεις ή ενώ είναι μέλη εταιρειών παράλληλα εκμεταλλεύονται και ατομικά φωτοβολταϊκά συστήματα.

            Η ανωτέρω ρύθμιση προφανή στόχο έχει να ρυθμίσει τις περιπτώσεις αγροτών οι οποίοι εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα και τα εκμεταλλεύονται οικονομικά. Ωστόσο, από την κατηγορία αυτή διακρίνεται σαφώς η περίπτωση αγροτών οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει οικιακά φωτοβολταϊκά για τους οποίους ισχύει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009).

            Με την ανωτέρω ΚΥΑ ρυθμίζεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kW για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία. Η παραγόμενη εκ των φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος, ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτή που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος, ενώ η έγχυσή της στο Δίκτυο εξυπηρετεί την καταγραφή της στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων για την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που τίθενται στο κοινοτικό δίκαιο.

            Ταυτόχρονα, στο ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009 τονίζεται η διαφορά μεταξύ επιτηδευματία (π.χ. οικόπεδο, αγροτεμάχιο) και ιδιώτη (Κατοικία) ως προς την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

 «IIΙ. Κ.Β.Σ. 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις που κοινοποιούνται και τα προαναφερόμενα στο κεφάλαιο Ι της παρούσας, ο κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος που εγκαθίσταται σε στέγες κατοικιών ή επαγγελματικών εγκαταστάσεων μικρών επιχειρήσεων, δεν χαρακτηρίζεται ως επιτηδευματίας για τη δραστηριότητά του αυτή και συνεπώς δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων – έκδοση στοιχείων και γενικότερα δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. (π.δ.186/1992 – ΦΕΚ 84 Α΄).  Η απαλλαγή αυτή αφορά : 3 – Το φυσικό πρόσωπο (ιδιώτη) που έχει εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 10 KW σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία. Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού από το εν λόγω πρόσωπο σε άλλο χώρο (π.χ. οικόπεδο, αγροτεμάχιο) προσδίδει σ΄ αυτόν την ιδιότητα του επιτηδευματία».

            Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγκαταστήσει οικιακά φωτοβολταϊκά δεν θεωρούνται επιτηδευματίες και συνεπώς τα παραγόμενα kW από τα εν λόγω φωτοβολταϊκά δεν μπορούν να προσμετρηθούν για την κρίση περί ασφάλισης ή μη στον ΟΑΕΕ. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι ο ΟΑΕΕ προβαίνει στην περίπτωση των αγροτών, σε αθροιστικό συνυπολογισμό των παραγόμενων kW αφενός από τα εγκατεστημένα σε αγροτεμάχια φωτοβολταϊκά και αφετέρου από τα  οικιακά φωτοβολταϊκά. Απαιτεί έτσι την ασφάλιση αγροτών που εκμεταλλεύονται φωτοβολταϊκά ισχύος κατώτερης των 100kW οι οποίοι έχουν όμως ταυτόχρονα εγκαταστήσει και οικιακά φωτοβολταϊκά.

Ερωτάται , κατόπιν αυτών, ο κ. Υπουργός :

Σε ποιές ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπουργείο για την άρση των αμφισβητήσεων σχετικά με την εξαίρεση από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ επαγγελματιών αγροτών οι οποίοι εκμεταλλεύονται φωτοβολταϊκά ισχύος κατώτερης των 100 kW, έχοντας ταυτόχρονα εγκαταστήσει και οικιακά φωτοβολταϊκά τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 80/30.09.2010 εγκυκλίου του ΟΑΕΕ ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

 

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.