Δημοσιοποιήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση  4 θέσεων ειδικών συνεργατών και ειδικότερα 2 θέσεων ΠΕ Πολιτικών μηχανικών , 1 θέσης Π.Ε αγρονόμου- τοπογράφου μηχανικού και 1 θέσης ΠΕ Αρχιτέκτονα στο Δήμο Ναυπακτίας.

Διαβάστε όλη την ανακοίνωση:

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας έχοντας υπόψη
– τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07

-τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
-τον ΟΕΥ του Δήμου Ναυπακτίας (ΦΕΚ 2936/22-12-2011)
-Τη με αριθμ. πρωτ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων» ,

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών και ειδικότερα δύο (2) θέσεων ΠΕ Πολιτικών μηχανικών , μίας (1) θέσης Π.Ε αγρονόμου- τοπογράφου μηχανικού και μίας (1) θέσης ΠΕ Αρχιτέκτονα.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του

ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,
Γ) Ενδεχόμενη προϋπηρεσία σε θέση Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη σε Δήμο της ελληνικής επικράτειας ή εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι ειδικοί συνεργάτες θα αναφέρονται στο Δήμαρχο και θα έχουν ως αντικείμενο την παροχή συμβουλών και τη διατύπωση εξειδικευμένων προτάσεων σε θέματα που αφορούν την ειδικότητα τους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται εντος προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης στα γραφεία του Δήμου (τμήμα ανθρώπινου δυναμικού- αρμόδια υπάλληλος Γιαννίκα Κων/να τηλ. 26343-60113 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η πλήρωση των προαναφερόμενων θέσεων θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις (παρ. 4 άρθ. 163 Ν. 3584/2007).

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας θητείας του Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Παναγιώτης Λουκόπουλος

Share on Facebook3Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.