Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η
που αφορά το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020

Στόχος και Στρατηγική του Καθεστώτος Ενίσχυσης
Στόχος του Υπομέτρου 6.1 είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω ηλικιακής ανανέωσης και δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων για την είσοδο νέων έως και 40 ετών στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική προσόντα, εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Περιοχές εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1

Το Υπομέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εφαρμόζεται σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, δηλαδή στο σύνολο των Νομών της Ελλάδας εκτός Νομών Θεσσαλονίκης και Αττικής. Ως νησιωτικές περιοχές εφαρμογής χαρακτηρίζονται το σύνολο των νησιών του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους εκτός Κρήτης και Εύβοιας λόγω του μεγάλου μεγέθους τους.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α1) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα:
i) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν υπερβεί το 40 ο έτος της ηλικίας τους.
ii) Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1.

α2) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι Νομικά πρόσωπα:
i) Έχουν ως αρχηγό– νόμιμο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί της προϋποθέσεις του σημείου (α1).
ii) Έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 σημεία γ «Αρχηγός Γεωργικής Εκμετάλλευσης» και ε «Πρώτη Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%.
iii) Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού – νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας.
iv) Έχουν ως δραστηριότητα τη γεωργική παραγωγή. 7
β) Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά , κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
γ) Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).
δ) Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι για τα νομικά πρόσωπα. Επίσης τα στοιχεία του νέου γεωργού ως αρχηγού – νόμιμου εκπροσώπου των νομικών προσώπων περιγράφονται στο ΜΑΑΕ.
ε) Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει προηγουμένως γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα ή έλεγχο επί νομικών προσώπων με γεωργική δραστηριότητα.
στ) Να εκπληρώνουν την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
ζ) Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του Υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014-20 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
η) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή ποσοτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες,
θ) Εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
ι) Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων, σύμφωνα με την παράγραφο 5.

Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
α) η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος
β) μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης.

Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι
Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο καθεστώς και δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι ενίσχυσης οι κάτωθι:
α) Τα φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα ως επαγγελματίες αγρότες στο ΜΑΑΕ ή έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως επαγγελματίες αγρότες από το ΜΑΑΕ (δηλαδή δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως νεοεισερχόμενοι στον γεωργικό τομέα) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά ή ενεργούσαν ως διαχειριστές/νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα στο παρελθόν.
β) Οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οι στρατιωτικοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες μη γεωργικών επιχειρήσεων κλπ.
γ) Όσοι είναι δικαιούχοι των Υπομέτρων 6.2 «εκκίνηση για μη γεωργικές δραστηριότητες» και 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2020.
δ) Παλιότεροι δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.
ε) Ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.
ζ) Όσοι εκ των οποίων ο/η σύζυγος είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ.
η) Οι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι συντάξεις αναπηρίας κρίνονται ανά περίπτωση.
θ) Όσοι εκτίουν ποινές φυλάκισης.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης του Υποψηφίου
1. Η γεωργική εκμετάλλευση του/της υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της.
2. Η γεωργική εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 € και μέγιστο 100.000 €.
3. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι: α) Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους. β) Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης.
4. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο.

Επιχειρηματικό Σχέδιο , Στόχοι και Δεσμεύσεις Υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι προκειμένου να αξιολογηθούν υποχρεούνται να υποβάλλουν πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο.
2. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να συμπληρώνεται βάσει τυποποιημένου σχεδίου
3. Οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι
4. Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος αναλαμβάνει τις παρακάτω δεσμεύσεις καθώς και τις επί μέρους χρονικές προθεσμίες επίτευξής τους που αφορούν στα ακόλουθα:
α) Ανάπτυξη επαρκών γεωργικών δραστηριοτήτων ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη το αργότερο εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασής.
β) Απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων από τον αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης, εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες
γ1) Στην περίπτωση ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, απόκτηση από τον αρχηγό της εκμετάλλευσης της «πλήρης» ιδιότητας του «επαγγελματία αγρότη» εντός δύο (2) ετών το πολύ από την πρώτη εγκατάσταση
γ2) Στην περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα, απόκτηση, από τον αρχηγό της εκμετάλλευσης, απασχόλησης και ποσοστού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα με αυτά που ορίζονται για τον επαγγελματία αγρότη εντός δύο (2) ετών το πολύ από την πρώτη εγκατάσταση
δ) Διατήρηση της αρχηγίας της γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις κατά την πρώτη εγκατάσταση κατά την ένταξη στο υπομέτρο 6.1
ε) Επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που προσδιορίζονται στο επιχειρηματικό σχέδιο,
στ) Η βαθμολογία να μην πέφτει σε επίπεδο κατώτερο του ελαχίστου ορίου βαθμολογίας ή της βαθμολογίας του τελευταίου δικαιούχου.
ζ) Διατήρηση τουλάχιστον της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
η) Διατήρηση του τόπου μόνιμης κατοικίας στην περιοχή εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1
θ) Υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, και τήρηση των λοιπών υποχρεώσεις των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με το ΟΣΔΕ και τα Μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ι) Να δέχεται και να διευκολύνει ενέργειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου,
5. Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα τρία (3) και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.
6. Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να τροποποιείται κατ΄ ανώτερο 2 φορές με σκοπό την καλύτερη και έγκαιρη ανταπόκριση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες υλοποίησης.
7. Μετά το πέρας της επίτευξης των δεσμευτικών στόχων και δεσμεύσεων του Υπομέτρου 6.1 και την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, ο δικαιούχος δεν αναλαμβάνει μακροχρόνιες υποχρεώσεις.
8. Οικονομική Ενίσχυση
1. Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την πρώτη εγκατάστασή νέων γεωργών κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.
2. Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται τουλάχιστον σε 2 δόσεις, οι οποίες βαίνουν φθίνουσες, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.
3. Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη αλλά διαμορφώνεται μεταξύ 17.000 € έως και 22.000 €, διαφοροποιούμενο ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης.

Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής Αιτήσεων Ενίσχυσης Υποψηφίων
1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη βαθμολογία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Τα εν λόγω κριτήρια βαθμολογούν την υφιστάμενη κατάσταση ή τη μελλοντική κατάσταση.
2. Η αξιολόγηση και η ένταξη των υποψηφίων δικαιούχων πρέπει να ολοκληρώνεται έγκαιρα έτσι ώστε το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης εγκατάστασης και της απόκτησης της ιδιότητας του «ενεργού αγρότη» να μην υπερβαίνει τους 18 μήνες.
3. Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας με συγκριτική αξιολόγηση, δηλαδή κατά απόλυτη φθίνουσα σειράς κατάταξης, βάσει κριτηρίων επιλογής, με βασικό όρο την επίτευξη του ελάχιστου ορίου βαθμολογίας το οποίο είναι ίσο με 45 βαθμούς (45% της μέγιστης βαθμολογίας) και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, ανά περιφέρεια.

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο
Η διαχείριση του Υπομέτρου 6.1 εκχωρείται στις Περιφέρειες.

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης, Περίοδοι Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης, Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης, Ένταξη και Υλοποίηση
1. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου, γίνεται δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ανά Περιφέρεια στα πλαίσια του Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση επιχείρησης από Νέους Γεωργούς».
2. Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αποφάσεων έγκρισης και το όριο των πιστώσεων, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του προγράμματος θα προσδιορίζονται αναλυτικά με την απόφαση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης της οικείας Περιφέρειας.
3. Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης όπως και κατά τη διάρκεια υλοποίησης, θα γίνονται διασταυρώσεις των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών.

πηγή: thinkid.gr

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.