Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ), η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή πράξεων, οι οποίες θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.1

Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς κατά την έννοια του Άρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή παρέμβασης. Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται οι συνεταιρισμοί, καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, που απαρτίζεται αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 31/08/2015

Περιλαμβάνονται επενδύσεις για την ίδρυση ή και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους τομείς, κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της επιτροπής που πληρούν ανάλογα με τον τομέα της επένδυσης τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή κλπ με σκοπό την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με τον τομέα της αλιείας. Δύναται να είναι:

 • Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία.
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου.
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά, επιχειρήσεις  που συνδέονται με τη συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου και του λιανικού εμπορίου.
 • Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού χώρων εστίασης και αναψυχής.
 • Επιχειρήσεις μετατροπής – εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών για την ανάπτυξη μη αλιευτικής δραστηριότητας.
 • Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας – χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τομέα αλιείας.
 • Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση.
 • Επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και ενημέρωσης.
 • Επενδύσεις για την προετοιμασία και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, πέραν των ήδη προβλεπόμενων από τη σχετική νομοθεσία (χρήση φωτοβολταϊκών, αξιοποίηση βιομάζας και γεωθερμίας και λοιπές σχετικές πράξεις).
 • Άλλες επενδύσεις που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: thinkid.gr – Παναγιώτης Κεχαγιάς

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.