Δείτε όλες τις προσλήψεις που έχουν προκηρυχθεί την τελευταία εβδομάδα για το δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα πανεπιστήμια της χώρας και τα ΕΛΠΕ, όπως αυτά παρουσιάζονται από την aftodioikisi.gr.

Αναλυτικά:

Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μετά την αριθ. Φ16/205486/Ζ2/15-12-2015 Υ.Α. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1310/τ.Γ΄/23-12-2015), έγκριση προκήρυξης καθώς και το Π.Δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄.) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου….…Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας» προκηρύσσει μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) όπως παρακάτω:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική Ανάλυση Μηχανολογικών Συστημάτων» (αναλυτική προκήρυξη αριθ. 1754/21-01-2016) (ΑΔΑ: ΩΧΧΗ46914Γ-ΚΜΟ).

Τα προσόντα των υποψηφίων προβλέπονται στα άρθρα 15, 16 και 17 του Ν. 1404/83, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν. 2916/01, 3027/2002, 3404/2005 και 4009/2011, όπως ισχύουν. Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (ΚΥΑ Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013, ΦΕΚ 2614 τ.Β΄./16-10-2013) σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης αφού προηγουμένως αυτοί έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1002354) και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλ. από 07/02/2015 μέχρι και 08-03-2016.

Η αναλυτική προκήρυξη αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Ιδρύματος και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., στον ιστότοπο του Τμήματος, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teiwest.gr . (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), για να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. στα τηλ. 2610 369278 & 2610 369277 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δήμος Κηφισιάς: Πρόσληψη 32 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, του Δήμου Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά,

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 11

ΔΕ Βοηθών Παιδαγωγών (Βρεφονηπιοκόμοι) 11

ΔΕ Μαγείρων 2

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 2

ΥΕ Βοηθών Τραπεζοκόμων 6

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κηφισιάς, Εμμ. Μπενάκη 3, Τ.Κ 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ, υπ’ όψιν κυρίου Πομόνη Ιωάννη ή κυρίου Ζούμπου Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2007 153 & 213 2007155 ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 23-1-2016 έως και 1-2-2016.

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ για την υλοποίηση της πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό έως 31-10-2016 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΘΕΣΗ: (1) Διοικητική Υποστήριξη Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

ΘΕΣΗ: (2) Διοικητική Υποστήριξη Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και ‘Ερευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201508 ή 1514) ή να αποσταλούν με κούριερ στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και ‘Ερευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για την Πράξης«Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ στο 210-9201508 ή 1514 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-15.00.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr).

Δήμος Κορυδαλλού: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού, που εδρεύει στον Κορυδαλλό Αττικής

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 12

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΣΤΩΝ 3

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. 18122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, απευθύνοντάς την στη Δ/ΝΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, υπ’ όψιν κας Κ. Κουτσούκου (τηλ. 210.4946113).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από 20.01.2016. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΥΕ). Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας, στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας:

Πρόσληψη 1 επιστημονικού συνεργάτη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ Την πλήρωση μίας (01) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη για τη συνεπικουρία του έργου του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, σε θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και παρακολούθησης έργων, με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα μέσα σε φάκελο, να συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητας και να υποβληθούν αυτοπροσώπως στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας (Ι.Γιδογιάννου 31 Τ.Κ. 33100, Άμφισσα), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως τις 27/01/2016.

Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών: Πρόσληψη διδασκόντων

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 15/17-12-2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΓΕ, προτίθεται να επαναλάβει σεμινάρια διάρκειας 120 και 80 ωρών σε διάφορους κλάδους όπως Αγροβιοτεχνίες, Αμπελουργία

– Οινολογία, Ανθοκομία, Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης, Βιολογικές καλλιέργειες, Δενδροκομία

– Ελαιοκομία, Κηποτεχνία, Λαχανοκομία, Μελισσοκομία, Φυτοπροστασία, Καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, Καλλιέργεια Μανιταριών, Σαλιγκαροτροφία, Ποτοποιία κτλ.

Τα μαθήματα θα γίνονται πρωινές ή απογευματινές ώρες, στις εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Ε., Κηφισίας 182 στο Μαρούσι, και οι μέρες και ώρες διδασκαλίας για το κάθε διδάσκοντα ορίζονται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης.

Τα σεμινάρια που διοργανώνει το Ινστιτούτο απευθύνονται σε ενήλικες με σκοπό:

α) την παροχή βασικών επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε αγροτικές ειδικότητες που στοχεύουν στην ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και β) τη συμπλήρωση, εκσυγχρονισμό ή / και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη.

Προς τούτο καλούνται όσοι επιθυμούν να διδάξουν στα ανωτέρω σεμινάρια να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Ι.Γ.Ε., μέχρι την 29/01/2016, αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ)

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Διδακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο

Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου

Εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων

Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Ι.Γ.Ε. Πληροφορίες δίδονται από τη Διεύθυνση του Ι.Γ.Ε. κάθε μέρα και ώρα, 09:00 π.μ. – 13:30 μ.μ.. στο τηλέφωνο 210-8011146.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου: Προκήρυξη θέσης

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου προκηρύσσει θέση για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (με έδρα τη Σπάρτη) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη στους έχοντες πλήρη προσόντα).

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (με έδρα τη Σπάρτη). Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. τηλ.:2731082240

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος μαζί με την αίτηση (έντυπο που χορηγείται από τα Τμήματα ή την ιστοσελίδα) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης δηλαδή από 27-01-2016 μέχρι και 05-02-2016. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος καθώς και στον ιστότοπο: http://www.teikal.gr .

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.): Πρόσληψη στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ΚΑΛΕΙ 1. Όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων και συγκεκριμένα: α) στο Υπομητρώο ΗΥ1 του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχου για την πιστοποίηση και εποπτεία Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, β) στο Υπομητρώο ΗΥ2 ως Επιτηρητές για τη διενέργεια εξετάσεων που διενεργούν οι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ ́αρ. ΚΥΑ 121929/Η/2014 (ΦΕΚ 2123/Β ́/1-8-2014) «Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής – Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής», να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής και το φάκελο δικαιολογητικών στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, με την ένδειξη αντιστοίχως «Υπομητρώο ΗΥ1» ή «Υπομητρώο ΗΥ2».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προμηθευτούν τις αιτήσεις υποψηφιότητας ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eoppep.gr και σε έντυπη μορφή από το Τμήμα Διοικητικού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, τηλ.: 210 27 09 000, από 10.00 π.μ.–14.00 μ.μ.

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών»: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών», που εδρεύει στα Ιωάννινα της Π.Ε. Ιωαννίνων, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31-08-2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος – (Για τη στελέχωση των δομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου) – Ιωάννινα

3ΔΕ Μάγειροι – (Για τη στελέχωση των δομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου) – Ιωάννινα

1ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών – (Για τη στελέχωση των δομών των Παιδικών και ΒρεφονηπιακώνΣταθμών του Δήμου) – Ιωάννινα

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού – (Αμιγώς Λογιστικού Κλάδου-με καθήκοντα τα οποία συνίστανται στην παρακολούθηση και εκτέλεση του προγράμματος, εποπτεία, έλεγχος κ.λ.π.) – (Για τη στελέχωση των δομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου) – Ιωάννινα

1ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος – (Για τη στελέχωση των δομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου) – Ιωάννινα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6, Τ.Κ. 452 21 Ιωάννινα, υπόψιν κ. κ. Γκουγιάννου Αθανασίου και Έφης Σάρρα (τηλ.: 26510 01037). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-01-2016 έως και 29-01-2016.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Πρυτανεία), που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/24-11-2015 Απόφαση της Συγκλήτου(Συνεδρίαση 81η) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και με την από 17-12-2015 Απόφαση της 3ης Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, άρθρο 5, του Ν. 1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν. 1674/1986, άρθρο 2, παρ. 1 και του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6, όπως ισχύουν, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, στη βαθμίδα του Λέκτορα, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Φιλολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα της Π.Ε. Μεσσηνίας, για την διδασκαλία του παρακάτω γνωστικού αντικειμένου:

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – Αθηναϊκός Ρομαντισμός – Γενιά του 1880 (13ΒΝΦ6) Στ΄ Εξαμήνου – Μάθημα Θεματικού Κύκλου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στην ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας, Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ.241 00, Καλαμάτα, Μεσσηνία. (Αρμόδια υπάλληλος κ. Ειρήνη Μουτάφη, τηλ.: 27210 65115, 65106).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-01-2016 έως και 29-01-2016 (10.00π.μ. -13.00μ.μ.).

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Πρυτανεία), που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/24-11-2015 Απόφαση της Συγκλήτου(Συνεδρίαση 81η) και με την από 17-12-2015 Απόφαση της 33ης Συνέλευσης (3ης ακαδ. έτους 2015-2016) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, άρθρο 5, του Ν. 1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν. 1674/1986, άρθρο 2, παρ. 1 και του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6, όπως ισχύουν, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, στη βαθμίδα του Λέκτορα, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Σπάρτη της Π.Ε. Λακωνίας, για την διδασκαλία ενός (1) γνωστικού αντικειμένου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στην ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη, Λακωνία). (Αρμόδια υπάλληλος κ. Παπαστρατάκου Άννα, τηλ. 27310 2731089658, 89661, 89662).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-01-2016 έως και 29-01-2016 (10.00π.μ. -13.00μ.μ.).

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Πρυτανεία), που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/24-11-2015 Απόφαση της Συγκλήτου(Συνεδρίαση 81η) και με την από 09-12-2015 Απόφαση της 3ης Τακτικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, άρθρο 5, του Ν. 1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν. 1674/1986, άρθρο 2, παρ. 1 και του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6, όπως ισχύουν, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, στη βαθμίδα του Λέκτορα, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα της Π.Ε. Μεσσηνίας, για την διδασκαλία του παρακάτω γνωστικού αντικειμένου:

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – Αρχαία Ιστορία: Από τους Περσικούς πολέμους έως και την μάχη της Χαιρώνειας (12Κ29) Δ΄ Εξαμήνου – Μάθημα Κορμού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στην ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Γραμματεία, Παλαιό Στρατόπεδο, Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ.241 00, Καλαμάτα, Μεσσηνία. Αρμόδια υπάλληλος κ. Ευαγγελία Ντόλου (τηλ. 27210 65116,65103).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-01-2016 έως και 29-01-2016 (10.00π.μ. -13.00μ.μ.).

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους του Ν. Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 31-07-2016, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δήμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΔΕ Βρεφονηπιοκόμοι – (Για τη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου) –Άγιοι Ανάργυροι.

1ΥΕ Βοηθός Μάγειρα -(Για τη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου) –Άγιοι Ανάργυροι.

5ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Για τη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου) –Άγιοι Ανάργυροι.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Γραφείο Προσωπικού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Άγιοι Ανάργυροι, υπόψη κ. Όλγας Αθανασοπούλου (τηλ.: 2132023669). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-01-2016 έως και 01-02-2016.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο/Επιτροπή Ερευνών: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εδρεύει στην Κέρκυρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ADRIATinn, An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competitiveness and Technological Capacity of SMEs» (επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος) που εκτελείται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Έργου του Προγράμματος ΙΡΑ Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Αδριατική 2007-2013″.– «Άξονας

Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Προστασία του Περιβάλλοντος και Ενίσχυση της Κοινωνικής και Πολιτιστικής Συνοχής»,το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (IPA) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 59/30.11.2015 συνεδρίασης των μελών της, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα ακόλουθα αντικείμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10.8.2012.

Περιγραφή έργου (1): Υποστήριξη ενεργειών διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. (WP2: Communication and Dissemination). Η συγκεκριμένη σύμβαση μίσθωσης έργου ενδεχομένως να απαιτήσει μία ή περισσότερες μετακινήσεις του φυσικού προσώπου στο εξωτερικό για τις ανάγκες του έργου.

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα

Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 30/09/2016

Περιγραφή έργου (2): Υποστήριξη έργου και υπεύθυνο για την συγγραφή αναφορών (WP1). Υπεύθυνο για την διοργάνωση του τελικού συνεδρίου του έργου (WP2) Υπεύθυνο για την επιμέλεια έκθεσης προτάσεων υιοθέτησης πολιτικών καινοτομίας για μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις (WP4) Υπεύθυνο για την υποστήριξη πράξεων συνέργειας μεταξύ μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (WP7). Η συγκεκριμένη σύμβαση μίσθωσης έργου ενδεχομένως να απαιτήσει μία ή περισσότερες μετακινήσεις του φυσικού προσώπου στο εξωτερικό για τις ανάγκες του έργου.

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα

Ημ/νία Έναρξης Έργου: 1/12/2015

Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 30/09/2016.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό διαβιβαστικό πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, (http://rc.ionio.gr/ΕΝΤΥΠΑ ), το οποίο θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα καθώς και τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και άλλα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα. (Δεν είναι απαραίτητο να είναι επικυρωμένα τα αντίγραφα, αρκεί να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα και, εφόσον ζητηθεί, μπορούν να επιδειχθούν τα πρωτότυπα). Θα πρέπει να αναγράφεται και ο κωδικός του αντικειμένου ενδιαφέροντος.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν στην ταχ. διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών, Ι. Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 01-02-2016 (ώρα 13.30μ.μ.).

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), που εδρεύει στο Δήμο Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κυβερνοφυσικά Συστήματα».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στο τηλ.: 2311257701, κ. Καλλιόπη Μπουντανούρ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-02-2016.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), που εδρεύει στο Δήμο Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:

«Μοντελοποίηση και Ανάλυση Χρηστών και Συστημάτων για Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής». Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στο τηλ.: 2311257701, κ. Καλλιόπη Μπουντανούρ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-02-2016.

Πανεπιστήμιο Κρήτης/Ειδικός Λογαριασμός: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3645 και τίτλο «Σύγκλιση των κεντρικών υπολογιστικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου Συμμετοχή στην υποστήριξη μέρους των κεντρικά προσφερόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων: Συμμετοχή στην υποστήριξη των ακόλουθων κεντρικά προσφερόμενων υπηρεσιών: του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της υπηρεσίας καταλόγου, της υπηρεσίας Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing), των υπηρεσιών Ενιαίας Πρόσβασης (Single Sign on – SSO) και της υπηρεσίας έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών (Public Key Infrastructure – PKI). Μηνιαίες αναφορές χρήσης των προαναφερόμενων υπηρεσιών.

Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες

Τόπος εκτέλεσης έργου: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Φεβρουάριος 2016

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έργου ή η επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της, εφόσον τεκμηριώνεται βάσει έκτακτων αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους στην ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Κτίριο Διοίκησης, Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο, Κρήτη, υπόψη κ. Βαρβάρας Κοπανάκη τηλ.: 28310 77948, σε σφραγισμένο φάκελο. Τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα.

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 2831077948, email: [email protected]

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: κ. Φωτεινή Μπορμπουδάκη, τηλ.: 2810 393330, email: [email protected]

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 02-02-2016 (ώρα 14.00μ.μ.).

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ν. Ηρακλείου της Π.Ε. Κρήτης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της ΔΕΥΑ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Οικονομολόγος – Δ. Ηρακλείου

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού – Δ. Ηρακλείου

1ΠΕ Πολιτικός-Μηχανικός – Δ. Ηρακλείου

1ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός – Δ. Ηρακλείου

2ΥΕ Εργάτες – Δ. Ηρακλείου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου, Τμήμα Λοιπού Προσωπικού, Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου 2, Τ.Κ. 715 00, Φοινικιά Ηράκλειο, Κρήτη, υπ’ όψιν κ. Παπαδάκη Μαρίας (τηλ. : 2810 529389).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-01-2016 έως και 29-01-2016 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου: Πρόσληψη επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα της Π.Ε. Μεσσηνίας, ανακοινώνει προσλήψεις, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (με έδρα τη Σπάρτη της Π.Ε. Λακωνίας) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη στους έχοντες πλήρη προσόντα). Πληροφορίες στο τηλ.:27310 82240.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος μαζί με την αίτηση (έντυπο που χορηγείται από τα Τμήματα ή την ιστοσελίδα). Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος καθώς και στον ιστότοπο: http://www.teikal.gr .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-01-2016 έως και 05-02-2016.

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ν. Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών (Ιωάννινα), Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΖΙΕΜΕΝSBIOLOGY-BIOPHOTONICS», που εντάσσεται στη Προγραμματική Συμφωνία Ερευνητικών Κέντρων –ΓΓΕΤ/ΙΚΥ/SIEMENS και ειδικότερα στο Υποέργο 3.2 «Βιολογία Βλαστικών Κυττάρων & Κυτταρική

Θεραπεία με Μηχανική Ιστών» της αντίστοιχης συμφωνίας του ΙΤΕ, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορος (σύμβαση αποδοχής υποτροφίας μεταπτυχιακού φοιτητή) για την ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, ως ακολούθως:

Θέση Υποψήφιου Διδάκτορος

α. Αντικείμενο: «Κατανόηση της Βιολογίας Βλαστικών κυττάρων με χρήση μικροσκοπίας υπερδιακριτικής ικανότητας (STED)»

Η διάρκεια της σύμβασης αποδοχής υποτροφίας θα είναι 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, είτε ηλεκτρονικά (κατά προτίμηση), είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά.

Πληροφορίες : Σ. Χριστοφορίδης , Τηλ.: 26510 ‐ 07808 ή e‐mail: [email protected]

Για την αποστολή αιτήσεων: Ι.Μπέμπη, Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών ΙΜΒΒ-ΙΤΕ,

Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ. 451 10 Ιωάννινα, Ήπειρος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-02-2016 (ώρα 14.00μ.μ.).

170 προλήψεις μονίμων υπαλλήλων στα ΕΛΠΕ – Δείτε τις θέσεις (λίστα)

Στην πρόσληψη 170 μονίμων υπαλλήλων θα προχωρήσει ο Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) προκειμένου να ενισχύσει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Aσπρόπυργου και Ελευσίνας. Η απόφαση ελήφθη σε προσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και οι προσλήψεις θα γίνουν σε βάθος τριετίας για να καλύψουν τα κενά των συνταξιοδοτήσεων κυρίως σε τομείς παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Προσλήψεις στο Δήμο Ρεθύμνου

Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων για το έργο «Υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας σε θέματα που απασχολούν καθημερινά τους ηλικιωμένους και υποστήριξη συνταγογράφησης για χρόνιες παθήσεις», για το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας Τρίτης Ηλικίας και Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (για τις δομές των Κ.Α.Π.Η.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Θέση εργασίας στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού

Την επαναπροκήρυξη θέσης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (ωροµίσθιοι Ι∆ΟΧ) για καθηγητή µουσικής µε ειδικότητα µονωδίας για την κάλυψη αναγκών του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ, που εδρεύει στη Φιλοθέη Ψυχικό Ευρώτα 12 ΤΚ 15451, µε αντικείµενο τη «διδασκαλία µουσικής» διάρκειας (από υπογραφή της σύµβασης έως 30 Ιουνίου 2016).

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.