Με εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μπαλάφας, ξεκαθαρίζεται ποιοί διοιρισμοί εξαιρούνται από την αναστολή προσλήψεων που ισχύει για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού μέχρι τις 31/12/2016. Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών σχετικά με την αναδρομικότητα διορισμού σε ΟΤΑ α’ βαθμού», σημειώνεται:

“Όπως σας είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ1 του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει, ως εξής:

«Οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των ΝΠΙ∆ αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισμοί προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει…»

Με την αριθμ. 9 (Α.Π. 8402/16-3-2016) εγκύκλιό μας σας γνωρίσαμε ότι εαν εκκρεμούν διορισμοί επιτυχόντων παλαιότερων προκηρύξεων ΑΣΕΠ προς κάλυψη κενών θέσεων στις ανωτέρω υπηρεσίες των φορέων, οι φορείς πρέπει κατά προτεραιότητα να ολοκληρώσουν τους διορισμούς αυτούς, ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 23-26 του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 όπως ισχύει).

Στο άρθρο 21 του ανωτέρω Κώδικα ορίζεται ότι: «…Οι προσληφθέντες που περιλαμβάνονται και στον πίνακα διοριστέων συνεχίζουν να απασχολούνται μέχρι την προηγούμενη της ορκωμοσίας τους, που θα γίνει μετά τη δημοσίευση της πράξης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με βάση τον πίνακα κατάταξης θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής κατά τα ανωτέρω πρόσληψής τους. Ο χρόνος που διανύουν οι ανωτέρω στους ΟΤΑ μέχρι την ορκωμοσία τους θεωρείται πραγματική δημόσια υπηρεσία.»

H διάταξη αυτή παραμένει σε ισχύ και ως εκ τούτου για όσους διορίζονται βάσει της διάταξης του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 αλλά είχαν προσληφθεί προγενέστερα με Ελληνική προσωρινούς πίνακες και εργάζονταν με σχέση Ι∆ΟΧ ο διορισμός τους θα έχει αναδρομική ισχύ και θα ανατρέχει στο χρόνο αρχικής πρόσληψής τους.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

Με το Α.Π. 42781/28-7-2010 έγγραφό μας είχαμε αναφέρει ότι «Σε περίπτωση που οι φορείς ήδη απασχολούν επιτυχόντες που περιλαμβάνονται σε προσωρινούς πίνακες αυτοί θα απασχοληθούν μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων.»

Ακολούθως με το Α.Π. ∆ΙΠΠ/Φ.2.9/30/οικ.24208/19-11-2010 σχετικό μας διατυπώσαμε τη θέση ότι «Στις περιπτώσεις ΝΠΙ∆ και ΟΤΑ που έχει προσληφθεί προσωπικό ορισμένου χρόνου με βάση προσωρινά αποτελέσματα και εφόσον περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες , θα εξακολουθήσει να υπηρετεί με την ίδια εργασιακή σχέση μέχρι τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού εκάστου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Μετά την προαναφερόμενη εγκύκλιο, υπάλληλοι που απασχολούνταν στους ΟΤΑ ως Ι∆ΟΧ με προσωρινά αποτελέσματα και είχαν παύσει να εργάζονται μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων βάσει του Α.Π. 42781/28-7-2010 ανωτέρω εγγράφου, εν συνεχεία επαναπροσλήφθηκαν.

Ενόψει των ανωτέρω και πολλών ερωτημάτων που υποβάλλονται στην υπηρεσία σχετικά με την αναδρομικότητα διορισμού των υπόψη υπαλλήλων προ κειμένου να γίνει με σωστό τρόπο η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη τους, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι, οι εν λόγω υπάλληλοι διορίζονται πλέον ως μόνιμοι αναδρομικά από την ημερομηνία αρχικής πρόσληψής τους, όμως τυχόν ενδιάμεσο χρονικό διάστημα για το οποίο είχαν παύσει να παρέχουν εργασία για τους λόγους που προαναφέραμε, δεν θα ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη”.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.