Διαβάστε όλη την Ανακοίνωση:

Ο  ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.151/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Ναυπακτίας που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.56210/5707/04-05-2016 απόφαση του  Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΤΡΙΩΝ  (3) ατόμων  ΠΕ ή ΔΕ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ για τις παραλίες Ψανής και Γριμπόβου με διάρκεια απασχόλησης από 1-6-2016 έως 31-8-2016.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Α. ΓΙΑ  ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού   ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης  ΑΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β)  Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Β. ΓΙΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι με τα απαιτούμενα προσόντα  ο Δήμος θα προσλάβει τρείς (3) υπεύθυνους για τα ναυαγοσωστικά εφόδια κατηγορίας ΔΕ ή ΥΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να  καταθέσουν αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσόντων   και με ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής  ταυτότητας  στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ναυπακτίας Ιλ. Τζαβέλλα 37, Τ.Κ. 303 00 Ναύπακτος,  απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Γιαννίκα Κων/να (τηλ. επικοινωνίας: 26343-60113) μέχρι την Δευτέρα  30-5-2016.

  Ο Δήμαρχος  Ναυπακτίας

 

 

 Παναγιώτης Λουκόπουλος

                                                     

Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.