της Αναστασία Χρ. Μήλιου, δικηγόρου Αθηνών

 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 2 παρ. 8 υποπαρ. Δ1 του ν. 4336/2015, εξαιρούνται από την κατάσχεση εις χείρας τρίτων οι απαιτήσεις από μισθούς, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των χιλίων (1.000,00) ευρώ, ενώ, στις περιπτώσεις που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000,00) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, για δε ποσά άνω των 1.500,00 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500,00 ευρώ. 

Με την υπ’ αρ. 436/2016 απόφαση το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε εν μέρει δεκτή αίτηση αναστολής και ανέστειλε την εκτέλεση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας εταιρείας ως τρίτης, (η οποία ήταν η εργοδότρια του οφειλέτη και του κατέβαλε μηνιαίο μισθό), που επέβαλε ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για την ικανοποίηση χρέους του προς το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 1.317.198,82 ευρώ καθ’ ό μέρος επιβάλλεται με αυτήν, κατάσχεση στα πρώτα 1.000,00 ευρώ του μηνιαίου μισθού του οφειλέτη και αιτούντος.

Επιπλέον, διατήρησε την ισχύ της ανωτέρω κατάσχεσης: α) σε ποσοστό ½ επί του μηνιαίου μισθού του αιτούντος που υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ έως και το ποσό των 1.500,00 ευρώ και β) στο σύνολο του ποσού που υπερβαίνει τα 1.500,00 ευρώ μηνιαίως. 

Επομένως, το προσβαλλόμενο κατασχετήριο έγγραφο του ως άνω Προϊσταμένου, το οποίο εκδόθηκε βάσει των παραπάνω διατάξεων, δεν μπορεί παρά να έχει την έννοια ότι η κατάσχεση επιβάλλεται στο ποσό του μηνιαίου μισθού του αιτούντος που υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00 ευρώ μηνιαίως και όχι για το ποσό των 1.000,00 ευρώ παγίως. 

Περαιτέρω, δεδομένου ότι ο μηνιαίος μισθός του αιτούντος ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1.567,78 ευρώ και αυτός δεν προσκόμισε στοιχεία για το ύψος των πάγιων ετήσιων δαπανών του, το Δικαστήριο έκρινε ότι δε συντρέχει εν προκειμένω λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής για το πέραν των 1.250,00 ευρώ τμήμα του μηνιαίου μισθού του, (ήτοι για το ½ των 500 ευρώ από τα 1000 ως τα 1500, ήτοι τα 250) ήτοι για το ποσό των 317,78 ευρώ,(ήτοι 250 + 67,78) καθώς η κατάσχεση του ανωτέρω ποσού σε μηνιαία βάση δεν είναι ικανή να του προξενήσει βλάβη ανεπανόρθωτη, σε περίπτωση ευδοκίμησης της ανακοπής του, ήτοι βλάβη τέτοιας έκτασης που να θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ικανότητα διαβίωσής του.

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.