Συγκροτείται Επιτροπή με στόχο την τουριστική ανάπτυξη

Συνεργασία, ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και διάθεση και προβολή του υλικού…