Ψηφίστηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπονται ενισχύσεις έως 45% ανάλογα µε το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. Για την πληρότητα του νόμου αναμένονται Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) για τον καθορισμό συγκεκριμένων διατάξεων, που δεν ορίζονται ακόμη στο συγκεκριμένο νόμο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • ατομική επιχείρηση,
 • εμπορική εταιρεία,
 • συνεταιρισμός,
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α΄ 78),
 • υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
 • στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,
 • δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

>    δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,

>    δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,

>     δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Βασικός όρος και προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ως εξής:

 • μέσω ιδίων κεφαλαίων
 • με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος
 • Χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού κινδύνου µέσω ταµείων συµµετοχών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που έχουν το λιγότερο επτά έτη λειτουργία, για να μπορέσουν να λάβουν επιχορήγηση ή επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης θα πρέπει, έστω για µία διαχειριστική χρήση, εντός της τελευταίας επταετίας, να παρουσιάζουν κέρδη.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,
 • για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για επιχειρηματικές συστάδες (cluster), στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
 • για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
 • για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • δημιουργία νέας μονάδας,
 • επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
 • διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας,
 • απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει

ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ):

 • Φυτική και ζωική παραγωγή
 • Δασοκομία και υλοτομία
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 • Βιομηχανία τροφίμων
 • Παραγωγή προϊόντων καπνού
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 • Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Ενημέρωση και επικοινωνία
 • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος
 • Επεξεργασία λυμάτων
 • Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
 • Μεταφορά και αποθήκευση (LOGISTICS)
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
 • Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
 • Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
 • Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 • Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
 • Κατασκευή επίπλων
 • Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

Όσον αφορά στον τομέα του τουρισμού ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια:

 • ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας
 • ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,
 • επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
 • σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α΄ 155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια
 • εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού,

κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια},

 • εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από επιχειρηματικές συστάδες (cluster),
 • ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Με κοινή υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι περιοχές της επικράτειας οι οποίες θα εξαιρούνται από τις διατάξεις που αφορούν σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού
 1. Με κοινή υπουργική απόφαση θα καθοριστούν ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισµοί για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον τομέα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, όπως, επίσης και της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού ο συντελεστής διαµορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τοµέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Τέλος, για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.
 2. Αγορά του συνόλου των υφιστάµενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.
 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, τεχνικών εγκαταστάσεων και µεταφορικών µέσων εσωτερικής διακίνησης
 4. Μισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού
 5. Ειδικές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 1. Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, άδειες εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και µη κατοχυρωµένες τεχνικές γνώσεις
 2. Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού και συστήµατα οργάνωσης της επιχείρησης

Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις οι επιλέξιµες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν µπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών και για τις ΜΜΕ το 75%

Μισθολογικό κόστος

 1. υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθµού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση µε τις ΕΜΕ του προηγούµενου δωδεκαµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
 2. υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.
 3. η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας

Λοιπές κατηγορίες δαπανών

 1. Δαπάνες εκκίνησης µόνο για υπό ίδρυση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις και για ποσοστό έως 10% του ενισχυόμενου κόστους µε ανώτατο όριο τις 100.000ευρώ. Για τις καινοτόµες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις τα όρια διπλασιάζονται.
 2. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτοµία για ΜΜΕ µε προϋπολογισµό έως 20% του συνολικού ενισχυόµενου κόστους.
 3. Δαπάνες καινοτοµίας για ΜΜΕ και αφορούν σε προϋπολογισµό έως 1% του συνολικού ενισχυόµενου κόστους και έως 100.000ευρώ.
 4. Δαπάνες για συνεργατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας.
 5. Επενδυτικές δαπάνες για µέτρα ενεργειακής απόδοσης
 6. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια χρήση και λοιπές περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις
 7. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρμανσης και τηλέψυξης
 8. Αµοιβές συµβούλων για ΜΜΕ  µόνο για νέες µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000 ευρώ (έως 5% του συνολικού ενισχυόµενου κόστους)

Καμάρας Κωνσταντίνος

ZEFXIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κοζώνη 12, Ναύπακτος, ΤΚ 30300,

Τηλέφωνο – Φαξ: 2634 302304,

Κινητό: 6944 458382

Email: [email protected]

www.zefxis-bc.gr

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.