Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί η 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αναστασιάδη 1 (πρώην Τράπεζα της Ελλάδος), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Παράταση θητείας Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμου Αγρινίου με τίτλο: «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αγρινίου» και υποβολή αυτού, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2721/5-7-2016 Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, στα πλαίσια του ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020.

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων που προβλέπονται στην μελέτη με τίτλο:«Μελέτη Τοπικών Τροποποιήσεων Κυκλοφοριακής Μελέτης Αγρινίου».

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 51/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ρυθμίσεων στάθμευσης που προβλέπονται στην μελέτη με τίτλο:«Μελέτη ρύθμισης στάθμευσης στην οδό Κορυτσάς στο Αγρίνιο (Ο.Τ. 207Α)».

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 55/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

 

 1. Αποδοχή δωρεάς των μεταλλίων του Αντιπτεράρχου Βασιλείου Παναγόπουλου.

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Παράταση ισχύος των συμβάσεων για την «προμήθεια  ειδών καθαριότητας  και ευπρεπισμού  για τις ανάγκες του Δήμου  και του  ΝΠΔΔ  Σχολική  Επιτροπή  Μονάδων   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολικής μονάδας (2ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Νεάπολης).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Εκμίσθωση ακινήτου για εγκατάσταση κεραίας σταθερής τηλεφωνίας στην Τοπική Κοινότητα Μεσάριστας του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Μεσάριστας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών  παραλαβής  και επιτροπών ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Διαγραφή ή μη προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 1. Έγκριση ή μη επιστροφήςαδιαθέτου υπολοίπου επιχορήγησης στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση ή μη της υλοποίησης ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Μύθοι και αλήθειες για τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στο «1ο Διεθνές  Ραντεβού για τον  Εναλλακτικό  Ελληνικό  Τουρισμό» που θα πραγματοποιηθεί στη  Ναύπακτο από 14 έως 17  Οκτωβρίου 

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαλακίδου).

 

 1. Οριστική απόσυρση ή μη από την κυκλοφορία δικύκλων, ιδιοκτησίας Δήμου Αγρινίου, ως ακατάλληλα.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφαση της Επιτροπής Παροχής Γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Παροχής Γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία  κ. Σεϊτανίδης).

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών:

Α) Αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμού για την «προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης υπόγειου χώρου στάθμευσης της εταιρείας στάθμευσης Αγρινίου».

Β) Παρακολούθησης – παραλαβής σύμβασης της «προμήθειας συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης υπόγειου χώρου στάθμευσης της εταιρείας στάθμευσης Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Εταιρείας Στάθμευσης Αγρινίου Α.Ε. ΟΤΑ κ. Σεϊτανίδης).

 

 1. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 135/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Αποζημίωση ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος στο σχέδιο πόλης Αγρινίου περιοχή Επέκτασης στα Ο.Τ. 1067 και 1283, φερόμενης                 ιδιοκτησίας Βασιλικής Τσιρώνη- Παπακαμένου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 184/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. Γ762 (περιοχή Άη Βασιλιώτικα)».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στο Ο.Τ. 355Α. (Επί αιτήσεως Ευάγγελου & Ελένης Αναστασίου με αρ. πρωτ. 2621/27-7-2016).

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 56/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στο Ο.Τ. 153. (Επί αιτήσεως Θεόδωρου Κοθρούλα με αρ. πρωτ. 2323/5-7-2016).

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 57/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Αποδοχή ή μη ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 127/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 781 (Περιοχή     Επέκτασης 1986)».

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 58/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 37/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Αποζημίωση ή μη οικοπεδικού τμήματος στην Επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου, στα  Ο.Τ.1150-1151-1152”, όπως προκύπτει από την 43/2009 Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλης του Αγρινίου (Περιοχή επεκτάσεων)». (Επί αιτήσεως Ευάγγελου Καραλή).

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 59/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Προσκύρωση ή μη καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 53Γ του σχεδίου πόλης Αγρινίου για εφαρμογή οικοδομικής γραμμής. (Επί αιτήσεως Αικατερίνης Τάσση – Καρακώστα με αριθμ. πρωτ. 1747/24-5-2016).

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 60/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Προσκύρωση ή μη καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 215Α του σχεδίου πόλης Αγρινίου για εφαρμογή οικοδομικής γραμμής. (Επί αιτήσεως Κωνσταντίνας Ρόκου με αριθμ. πρωτ. 2014/10-6-2016).

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 61/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Διατήρηση ή μη διόδου στο Ο.Τ. 47 σχ. πόλης Ματαράγκας Δήμου Αγρινίου. (Επί αιτήσεως Ελευθερίου Δημόπουλου με αριθμ. πρωτ. 2038/2015).

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 62/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου:«Έργα διευθέτησης ρέματος στην περιοχή του νέου κτηρίου ΕΛΕΠΑΠ Δ. Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου:«Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης τεχνικών έργων οδοποιίας & τσιμεντοστρώσεις στα Δ.Δ. Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 1. Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. του έργου:«Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από Λίμνη Καστρακίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη Κοιμητηρίου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βασικής οδικής αρτηρίας κατά μήκος ρέματος Ρεμπελιά από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εργ. κατοικίες, διώρυγα Δοκιμίου και συναρμογών με καθέτους οδούς Δήμου Αγρινίου (Γ’ Φάση)».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:«Ανάπλαση – ανακατασκευή οδών & κ.χ. στο Δ.Δ. Αγρινίου (περιοχή Άη-Βασιλιώτικα».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των κάτωθι έργων:

Α) «Συντήρηση τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτηρίων Δήμου Αγρινίου».

Β) «Συνδέσεις αποχέτευσης στο δίκτυο Λεπενούς».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 1. Τροποποίηση των προγραμματικών συμβάσεων:

Α) «Προγραμματική σύμβαση  Δήμου Αγρινίου – Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για την υλοποίηση της πράξης με τον τίτλο: “Κατασκευή αποχέτευσης Αγγελοκάστρου”».

Β) «Προγραμματική σύμβαση  Δήμου Αγρινίου – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  για την υλοποίηση της πράξης με τον τίτλο: “Κατασκευή  δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων  και κεντρικού αποχετευτικού αγωγού με αντλιοστάσιο οικισμού Λεπενούς Δήμου Στράτου”».

Γ) «Προγραμματική σύμβαση  Δήμου Αγρινίου – Περιφέρειας Δυτικής  Ελλάδας  για την υλοποίηση της πράξης με τον τίτλο:  “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμών Καινούργιου και Παναιτωλίου πρώην  Δήμου Θεστιέων”».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.