Ο Δήμος Ναυπακτίας ζητά από κάθε ενδιαφερόμενο σκηνοθέτη να καταθέσει τις προτάσεις του που αφορούν τη σκηνοθεσία του Μαθητικού Φεστιβάλ Θεάτρου – Στα μονοπάτια των μύθων στο αρχαίο θέατρο της Μακύνειας,  όπως αυτές προσδιορίζονται παρακάτω, ήτοι:

Στο μαθητικό φεστιβάλ θεάτρου  που θα λάβει χώρα στις 6 & 7 Ιουνίου, συμμετέχουν δημοτικά σχολεία από τη Ναύπακτο και το Αντίρριο που δεν έχουν θεατρολόγο: 4ο, 5ο, 6ο Δημοτικά σχολεία Ναυπάκτου, Δάφνης, Λυγιά, Ξηροπηγάδου & Αντιρρίου και για τα οποία θα πρέπει να υπάρξει θεατρική διδασκαλία (εντός των σχολικού ωραρίου). Για τη θεατρική διδασκαλία εντός του σχολείου και για οποιαδήποτε άλλη σχετική διευθέτηση θα υπάρχει συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων.

Η πρόταση θα έχει ως βάση διασκευασμένα κείμενα από  συγγραφείς και μύθους της αρχαιότητας. Η επιλογή τους θα γίνει από τον Δήμο Ναυπακτίας, σε συνεννόηση με τον σκηνοθέτη.

Στη σκηνοθετική επιμέλεια του φεστιβάλ περιλαμβάνεται και η επιμέλεια για κουστούμια και αντικείμενα («φροντιστήριο»).

Η συνολική δαπάνη της πρότασης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 8.000 ευρώ με Φ.Π.Α. και ο σκηνοθέτης θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την παρουσίαση των έργων των ανωτέρω σχολείων.

 

Άρθρο 1

1.1. Οι ενδιαφερόμενοι σκηνοθέτες μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, από  Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 έως και τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ναυπακτίας που βρίσκεται στην οδό Ιλάρχου Τζαβέλλα 37 , στη Ναύπακτο ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ως ακολούθως:

Δήμος Ναυπακτίας

Τμήμα: Πολιτισμού & Τουρισμού

(Για το Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου  Μακύνειας )

Ιλ. Τζαβέλλα 37

Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος

 

1.2 Απαιτούμενα προσόντα – Κριτήρια

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι απόφοιτος σχολής σχετικής με τις θεατρικές σπουδές.

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει σκηνοθετική εμπειρία. Θα πρέπει να προσκομίσει πίνακα συναφών έργων (τίτλος έργου, αναθέτουσα αρχή, οικονομικό αντικείμενο, διάρκεια εκτέλεσης έργου) που έχουν εκτελεσθεί τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. Ως συναφή θεωρείται η εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της σκηνοθεσίας.

 

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα – Κριτήρια:

Συμμετοχή σε ανάλογες αναπαραστάσεις

Βραβεύσεις έργων που έχει σκηνοθετήσει.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν την πρότασή τους με σχετική αίτηση, σε επίπεδο  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενη από πρόβλεψη-εκτίμηση προϋπολογισμού και πιθανούς ή  βασικούς συνεργάτες. Η πρόταση συνοδεύεται και με αποδεικτικά των ανωτέρω 1.2 κριτηρίων.

 

Άρθρο 2

Ο Δήμος Ναυπακτίας έχει το δικαίωμα της τελικής επιλογής των βασικών συντελεστών και της τελικής διαμόρφωσης του προϋπολογισμού-κοστολογίου σε συνεννόηση πάντοτε με τον σκηνοθέτη. Επίσης, ο Δήμος Ναυπακτίας μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στα σενάρια και να υπάρχει συνεργασία ως προς την σκηνοθετική προσέγγιση.

Σε κάθε περίπτωση, o Δήμος Ναυπακτίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να μην προβεί σε επιλογή σκηνοθέτη.

Οι απαντήσεις στις προτάσεις  θα δοθούν έως την Τετάρτη 04.2.2015.

Άρθρο 3

3.1. Ο σκηνοθέτης που θα επιλεγεί οφείλει να καταθέσει και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον ίδιο, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, εντός 6 ημερών από την επιλογή του, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

α) Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές, οι εργασίες της επιχείρησής του δεν έχουν ανασταλεί, και δεν τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται απόνομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου.

β) Δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, σε καθεστώς συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα, και δεν υπόκειται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου.

γ) Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ή για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, καθώς επίσης και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

δ) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

ε) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

στ) Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ψευδή δήλωση που αφορά στην παροχή πληροφοριών σε παρόμοιες με την παρούσα πρόσκληση περιπτώσεις.

3.2 Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης παρέχονται από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Ναυπακτίας κα Κωστή Ιωάννα – τηλ. 26343-61216.

 

 

 

 

Share on Facebook3Tweet about this on Twitter1Share on Google+0Email this to someoneShare on LinkedIn0
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.