Ο Δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την προμήθεια εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στο κτίριο Ναυπακτία, στα πλαίσια της μετατροπής του σε περίπτερο τουριστικής και πολιτιστικής προβολής του Δήμου Ναυπακτίας, Ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.122,90 (δέκα χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα LEADER και από ίδιους πόρους.

Οι προσφορές θα κατατεθούνστην Διεύθυνση Τέρμα οδού Κοζώνη, Οικονομική Υπηρεσία – Τμήμα Προμηθειών, του Δήμου Ναυπακτίας, έως την 22η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και  ώρα 13:00 π.μ. κατά την οποία λήγει  η προθεσμία παραλαβής των προσφορών.

Δεκτοί γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο.

Τα προς προμήθεια είδη είναι:

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ
1 ΟΜΑΔΑ 3:  Ξύλινα είδη 8.230,00 € 1.892,90 € 10.122,90 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.230,00 € 1.892,90 € 10.122,90 €

 

Οι ενδιαφερόμενοι και επί ποινή αποκλεισμού, είναι απαραίτητο η προσφορά τους να αφορά την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της ομάδας που συμμετέχουν.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερεις (4) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και να προμηθευτούν τα έντυπα της προμήθειας, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας (οδός Κοζώνη τηλ. επικοινωνίας 2634020028) .

 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.