Ο Δήμος Ναυπακτίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σκηνοθέτη, να καταθέσει τις προτάσεις του που αφορούν την Αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου,  όπως αυτές προσδιορίζονται παρακάτω:

Αναπαράσταση του ιστορικού γεγονότος της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το έτος 1571 που θα λάβει χώρα στις 10 Οκτωβρίου 2015.

Η πρόταση θα έχει ως βάση πρωτότυπα σενάρια, δεκτές  διασκευές λογοτεχνικών έργων και δρώμενα συνολικής διάρκειας έως 60΄ λεπτών.

Η συνολική δαπάνη της πρότασης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Άρθρο 1

1.1. Οι ενδιαφερόμενοι σκηνοθέτες  μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, από  14 Ιανουαρίου 2015 έως την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ναυπακτίας που βρίσκεται στην οδό Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, στη Ναύπακτο ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά ως ακολούθως:

Δήμος Ναυπακτίας

Τμήμα: Πολιτισμού & Τουρισμού

(Για την Αναπαράσταση της Ναυμαχίας)

Ιλ. Τζαβέλλα 37

Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος

 

1.2 Απαιτούμενα προσόντα – Κριτήρια

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι απόφοιτος ανωτάτης σχολής σχετικής με θεατρικές σπουδές.

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει σκηνοθετική εμπειρία. Θα πρέπει να προσκομίσει πίνακα συναφών έργων (τίτλος έργου, αναθέτουσα αρχή, οικονομικό αντικείμενο, διάρκεια εκτέλεσης έργου) που έχουν εκτελεσθεί τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. Ως συναφή θεωρείται η εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της σκηνοθεσίας.

 

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα – Κριτήρια:

Συμμετοχή σε ανάλογες αναπαραστάσεις

Βραβεύσεις έργων που έχει σκηνοθετήσει.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν την πρότασή τους με επαρκή αιτιολόγηση,  συνοδευόμενη  με αποδεικτικά των ανωτέρω 1.2 κριτηρίων και  φάκελο που θα περιλαμβάνει:

– Σχετική αίτησή τους.

– Πλήρη ανάπτυξη της πρότασης  (έως 10 σελίδες) – κατάσταση των προτεινόμενων βασικών συντελεστών.

– Σκηνοθετική προσέγγιση- βιογραφικά- εργογραφία  των βασικών δημιουργικών συντελεστών- αναλυτικό προϋπολογισμό, βεβαίωση εξασφάλισης των πνευματικών δικαιωμάτων για τις περιπτώσεις διασκευών, όπου απαιτείται.

– Αναλυτικό προϋπολογισμό και χρηματοδοτικό πλάνο.

– Ο Δήμος Ναυπακτίας έχει το δικαίωμα της τελικής επιλογής των βασικών συντελεστών και της τελικής διαμόρφωσης του προϋπολογισμού-κοστολογίου. σε συνεννόηση πάντοτε με τους παραγωγούς, τον τελικό κατάλογο των συντελεστών. Επίσης, ο Δήμος Ναυπακτίας μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στα σενάρια και να υπάρχει συνεργασία ως προς την σκηνοθετική προσέγγιση. Τέλος ο Δήμος Ναυπακτίας θα ελέγχει καθ’ όλη την διάρκεια της παραγωγής εάν ο σκηνοθέτης τηρεί τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του με βάση τα συμφωνηθέντα.

Άρθρο 2

2.1. Οι ενδιαφερόμενοι, υποχρεούνται να υποβάλουν στο φάκελο της πρότασής τους και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον ίδιο, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

α) Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές, οι εργασίες της επιχείρησής του δεν έχουν ανασταλεί, και δεν τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου.

β) Δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, σε καθεστώς συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα, και δεν υπόκειται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου.

γ) Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ή για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, καθώς επίσης και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

δ) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

ε) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

στ) Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ψευδή δήλωση που αφορά στην παροχή πληροφοριών σε παρόμοιες με την παρούσα πρόσκληση περιπτώσεις.

Άρθρο 3

3.1 Οι ενδιαφερόμενοι  θα κληθούν από τον Δήμο Ναυπακτίας να παρουσιάσουν το φάκελο της πρότασής τους σε χώρο και χρόνο που θα ορισθεί από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

3.2 Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Ναυπακτίας κα Κωστή Ιωάννα – τηλ. 26343-61216.

Share on Facebook5Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someoneShare on LinkedIn0
 
 

1 Σχόλιο

  1. Π.Παναγιωτοπουλος

    «Οι υποψηφιοι πρεπει να ειναι αποφοιτοι Ανωτατης Σχολης σχετικης με θεατρικες σπουδες»…[Απο την προκηρυξη για την Ναυμαχια… Ετσι αποκλειονται π.χ. ο Φιλιππος Κουτσαφτης ,ο Δημος Αβδελιωδης…Ας διορθωθει η προκηρυξη}

    Απάντηση

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.